Förändring Framåt Tillsammans

Senaste nytt

Sep
19
Publicerad av Paula den 19 september, 2011 kl. 18:30

Följande klipp är från en debatt i landstinget förra hösten. Ämnet som behandlas är Årsrapport 2010 – Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration. I rapporten framkommer det vi i SD anat sedan tidigare – utskottet må ha ett fint namn men dess verksamhet är ytterst bristfällig och uppfyller knappast syftet. Anförandet i klippet är mitt första i debatten, men det andra från representanter för SD, varför det är utformat delvis som ett återkommande inlägg.

Landstingsdebatt om utskottet för demokrati, jämställdhet och integration

Sep
11
Publicerad av Paula den 11 september, 2011 kl. 18:30

Inför förbundskongressen 201 gavs jag tillsammans med Joakim Isheden uppdraget att korrekturläsa och färdigställa de politiska program som sedermera antogs. På själva kongressen fick jag dessutom äran att presentera det kulturpolitiska programmet. Tyvärr fångades inte anförandet på film, men nedan följer det i skriftligt format.

Vår historia visar vägen

Ordförande, delegater och gäster. Jag står här för att föredra den kulturpolitiska propositionen i stället för Chang Frick som tyvärr inte kunde närvara idag. Jag vill liksom Christoffer börja med att tacka för förtroendet att ha varit involverad i processen med programmens framtagning.

Vad är svensk kultur? Den frågan får vi Sverigevänner höra alltför ofta. Från det mediala, politiska och kulturella etablissemanget förs resonemang om att det inte finns något unikt för vårt samhälle och vårt land, och att utan mångkulturen skulle vårt liv vara det som stenåldersmänniskor levde. Det talas om musikaliska influenser och hur gott det är med pizza.

För SDU är det självklart att vi i Sverige har ett gediget och säreget kulturellt arv. Vi har traditioner, folkmusik och svensk husmanskost. Men kultur är också så mycket mer än midsommarafton och såna trevliga saker. Vi har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop oss.

Dessvärre är kunskapen om och stoltheten över denna Svenska kultur näst intill obefintlig. Som en bekant till mig en gång sa: När vi över huvud taget ställer oss frågan ”vad är svensk kultur” då är det något som är allvarligt fel”. Kulturen är grunden för vårt samhälle, den håller oss samman och möjliggör i förlängningen det öppna och solidariska välfärdsland vi alla vill och bör vara en del av. Givetvis ska Sverigedemokratisk Ungdom verka för att stärka vårt kulturarvs ställning och den nationella identiteten för att stärka den svenska gemenskapen.

För att göra detta föreslås i programmet en rad konkreta förslag, såsom framtagandet av kulturella kanoner, införandet av en kulturarvsfond, ett särskilt ROT-avdrag för kulturellt värdefulla byggnader och större satsningar på kulturarvsexport och -turism.

För SDU har det länge varit självklart att en stark nationell identitet och stolthet, där alla medborgare kan känna sig delaktiga, rimmar illa med de mångkulturalistiska ideal och idéer som dominerat svensk politik de senaste decennierna. Inte sällan kan vi dessutom se hur dessa idéer lett till rena orättvisor, diskriminering och att värderingar som absolut inte hör hemma i ett öppet svenskt och västerländskt samhälle tillåtits sprida sig.

Vi föreslår därför att mångkulturellt riktade kulturmedel, och stöd till etniskt baserade föreningar helt ska avskaffas. Det är inte acceptabelt att svenska skattemedel stödjer dessa samhällssplittrande projekt.

Slutligen är vi av åsikten att dagens kulturliv, som självfallet är levande, fritt och influeras av såväl vårt eget som andra samhällen, så lite som möjligt skall styras av staten. Dessutom menar vi att en levande näring i så hög grad som möjligt skall vara självgående. Därför vill vi även dra in det skattefinansierade stödet till samtida kulturyttringar. Däremot ser vi positivt på satsningar som syftar till att göra den levande kulturen mer tillgänglig för våra medborgare, såsom satsningen Skapande skola. Vi ser gärna att denna utökas till att omfatta även förskolan. Tidig kontakt med konsten hjälper till att utveckla individen och att väcka intresse och förståelse för omvärlden.

Kort sagt, å förbundsstyrelsens vägar vill jag yrka bifall till det kulturpolitiska programmet i sin helhet. Genom att se tillbaka på vår historia och värna vårt kulturarv så lär vi oss att förstå både vårt samhälle och vår omvärld. Endast så kan vi stärka gemenskapen i vårt samhälle!

Sep
03
Publicerad av Paula den 3 september, 2011 kl. 00:00

Förra hösten anordnade Revolutionär Kommunistisk Ungdom en festival här i Uppsala, tillsammans med bland andra ABF. Affischerna sitter fortfarande kvar på elskåp och anslagstavlor här och var. Att en festival vars tema var att hylla våldsamma revolutioner och uppmuntra till upplopp mot poliser skulle gå av stapeln i vår hemstad, dessutom med stöd av ABF och alltså indirekt skattemedel, var givetvis inget SDU Uppsala kunde låta passera obemärkt. Tillsammans författade jag och Joakim Isheden därför följande insändare:

ABF stödjer vänsterextremism

POLITIK. Denna helg anordnas Uppsala Revolutionary Festival, en tillställning som säkert är trevlig för besökarna. Det är dock viktigt att granska det budskap som arrangörerna vill förmedla. Ansvariga för festivalen är Revolutionär Kommunistisk Ungdom (RKU), i samarbete med Arbetarnas bildningsförbund (ABF).

Vi anser att det är anmärkningsvärt att ABF, som årligen lyfter 469 miljoner kronor i statligt stöd, valt att stödja en organisation och ett evenemang som uppmanar till kamp och upplopp mot staten. På festivalens hemsida står att temat är ”rätten till motstånd” och att ”de i förorten som kämpar mot polisen gör rätt.”

SDU (Sverigedemokratisk ungdom) menar att kommunistisk kamp är skadlig för vårt samhälle och att en vänsterextrem revolution vore förödande för Sverige. Polis och rättsväsende är ovärderliga institutioner i ett demokratiskt samhälle och vi ser mycket allvarligt på att våldsutövning mot dessa glorifieras.

Det förvånar oss därför att ABF valt att stödja festivalen. De har också samarbetat med RKU ett par gånger tidigare. Men att de skulle gå så långt som att medverka till att uppmana till kommunistisk revolution och uppror mot rättssamhället hade vi aldrig kunnat ana.Självfallet står det varje organisation fritt att anordna tillställningar och sprida sina åsikter.

Däremot anser SDU att det är viktigt att festivalens besökare, liksom ABF:s kursdeltagare, är medvetna om vilka verksamheter och åsikter de stödjer. Liksom många andra bildningsförbund och folkhögskolor drivs ABF av aktörer med en tydlig politisk agenda, vilket genomsyrar deras verksamhet.

Det som präglar SDU:s syn på skattemedel är att de ska investeras för Sveriges väl. Varje lättvindigt hanterad skattekrona är ett svek mot folket. Vi kräver hårdare granskning av bidragstagande organisationers verksamhet. Det kan väl inte vara meningen att skattebetalare ska finansiera vänsterextremism?

ABF stödjer vänsterextremism