Förändring Framåt Tillsammans

Senaste nytt

Sep
11

Presentation av SDUs kulturpolitiska program

Publicerad av Paula den 11 september, 2011 kl. 18:30

Inför förbundskongressen 201 gavs jag tillsammans med Joakim Isheden uppdraget att korrekturläsa och färdigställa de politiska program som sedermera antogs. På själva kongressen fick jag dessutom äran att presentera det kulturpolitiska programmet. Tyvärr fångades inte anförandet på film, men nedan följer det i skriftligt format.

Vår historia visar vägen

Ordförande, delegater och gäster. Jag står här för att föredra den kulturpolitiska propositionen i stället för Chang Frick som tyvärr inte kunde närvara idag. Jag vill liksom Christoffer börja med att tacka för förtroendet att ha varit involverad i processen med programmens framtagning.

Vad är svensk kultur? Den frågan får vi Sverigevänner höra alltför ofta. Från det mediala, politiska och kulturella etablissemanget förs resonemang om att det inte finns något unikt för vårt samhälle och vårt land, och att utan mångkulturen skulle vårt liv vara det som stenåldersmänniskor levde. Det talas om musikaliska influenser och hur gott det är med pizza.

För SDU är det självklart att vi i Sverige har ett gediget och säreget kulturellt arv. Vi har traditioner, folkmusik och svensk husmanskost. Men kultur är också så mycket mer än midsommarafton och såna trevliga saker. Vi har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop oss.

Dessvärre är kunskapen om och stoltheten över denna Svenska kultur näst intill obefintlig. Som en bekant till mig en gång sa: När vi över huvud taget ställer oss frågan ”vad är svensk kultur” då är det något som är allvarligt fel”. Kulturen är grunden för vårt samhälle, den håller oss samman och möjliggör i förlängningen det öppna och solidariska välfärdsland vi alla vill och bör vara en del av. Givetvis ska Sverigedemokratisk Ungdom verka för att stärka vårt kulturarvs ställning och den nationella identiteten för att stärka den svenska gemenskapen.

För att göra detta föreslås i programmet en rad konkreta förslag, såsom framtagandet av kulturella kanoner, införandet av en kulturarvsfond, ett särskilt ROT-avdrag för kulturellt värdefulla byggnader och större satsningar på kulturarvsexport och -turism.

För SDU har det länge varit självklart att en stark nationell identitet och stolthet, där alla medborgare kan känna sig delaktiga, rimmar illa med de mångkulturalistiska ideal och idéer som dominerat svensk politik de senaste decennierna. Inte sällan kan vi dessutom se hur dessa idéer lett till rena orättvisor, diskriminering och att värderingar som absolut inte hör hemma i ett öppet svenskt och västerländskt samhälle tillåtits sprida sig.

Vi föreslår därför att mångkulturellt riktade kulturmedel, och stöd till etniskt baserade föreningar helt ska avskaffas. Det är inte acceptabelt att svenska skattemedel stödjer dessa samhällssplittrande projekt.

Slutligen är vi av åsikten att dagens kulturliv, som självfallet är levande, fritt och influeras av såväl vårt eget som andra samhällen, så lite som möjligt skall styras av staten. Dessutom menar vi att en levande näring i så hög grad som möjligt skall vara självgående. Därför vill vi även dra in det skattefinansierade stödet till samtida kulturyttringar. Däremot ser vi positivt på satsningar som syftar till att göra den levande kulturen mer tillgänglig för våra medborgare, såsom satsningen Skapande skola. Vi ser gärna att denna utökas till att omfatta även förskolan. Tidig kontakt med konsten hjälper till att utveckla individen och att väcka intresse och förståelse för omvärlden.

Kort sagt, å förbundsstyrelsens vägar vill jag yrka bifall till det kulturpolitiska programmet i sin helhet. Genom att se tillbaka på vår historia och värna vårt kulturarv så lär vi oss att förstå både vårt samhälle och vår omvärld. Endast så kan vi stärka gemenskapen i vårt samhälle!

Kommentera

  1.  

    |