Förändring Framåt Tillsammans

Senaste nytt

Dec
15

Riksdagsdebatt: Integration och jämställdhet, hösten 2014

Publicerad av Paula den 15 december, 2014 kl. 21:49

Så kom den till slut, dagen för mitt jungfruanförande i kammaren. Jag har ännu inte hunnit få ut klippet på youtube, men ni hittar debatten på riksdagens hemsida. Vill ni hellre läsa presenterar jag mitt talmanus här nedan:

Tack herr talman!

Jag tänkte börja med ett par tillbakablickar till min studietid. När jag gick i första ring på gymnasiet gjorde vi en djupdykning i temat svenskhet och integration. Ett av mina starkaste minnen från detta är när journalisten och författaren Alexandra Pascalidou besökte oss för att hålla i ett seminarium med utgångspunkt i sin självbiografi Bortom mammas gata. Jag minns hur det kändes som om syftet med hela föreläsningen var att sätta oss elever på plats – jag gick i en skola med bra rykte i ett välbärgat område, långt från det utanförskap Pascalidou beskrev som dominerande under sin uppväxt. Jag minns också känslan av att klumpas ihop med mina klasskamrater till en enda grupp som förutsattes ha samma erfarenheter och privilegierade bakgrund, samt att detta skulle göra oss oförstående för hur det kan se ut på andra håll i vårt land.

I samband med Pascalidous besök hade vi fått i uppgift att läsa hennes bok, och att skriva en analys av den Sverigebild som där presenterades. För något år sedan hittade jag min uppsats och när jag läste den var det främst två saker jag reagerade på. Dels hade jag en ängslig ton i min text, där jag ifrågasatte min rätt att uttala mig om integrationsproblematik då jag sluppit undan utanförskap och min polska bakgrund till trots aldrig betraktat mig, eller betraktats, som något annat än svensk. Dels kommenterade jag i texten orättvisan i att de ungdomar som hade utländsk bakgrund och identifierade sig med denna allt som oftast hade föreningar att organisera sig inom – medan en förening som ”svensk ungdom” nog snart hade fått en rasistisk stämpel och därmed saknades.

Det starkaste minnet jag har från integrationstemat är dock när jag läste dåvarande folkpartisten Mauricio Rojas sommarpratsmanus från 2001. Där beskrev han svenskheten på ett enligt mig mycket träffande sätt. Faktum är att jag fortfarande hänvisar till detta med jämna mellanrum. Tack vare sina erfarenheter av att som invandrad försöka förstå sig på livet i Sverige lyckades han fånga delar av den svenska gemenskapen som vi som fötts i landet oftast inte ens reflekterat över.

Sju år senare läser jag första terminen på lärarprogrammet vid Uppsala universitet. Under ett lektionspass diskuteras mångfald, kultur och svenskhet. En kurskamrat säger plötsligt: ”men är inte det ett tecken på att något gått fel när vi måste fråga oss själva om det ens finns en svensk kultur?” Hon har själv utländsk bakgrund och jag kan inte låta bli att tänka att detta spelar in. Van vid en helt annan syn på nationell identitet och gemenskap reagerar hon på avsaknaden av detta i Sverige. Här ifrågasätts själva existensen av något sammanbindande.

Vad spelar då diskussionen om svenskhet för roll när det gäller arbetet med integration. Enligt mig är det mycket enkelt – ett hållbart välkomnande till vårt land bör innebära ett välkomnande in i vår gemenskap – alltså mer än möjligheten att leva på samma geografiska plats. Tyvärr har integrationspolitiken så som den bedrivits under de senaste årtiondena fokuserat nästan uteslutande på det senare.

Så kallade integrationspolitiska projekt och satsningar har handlat om riktade stöd – likt stöd till den sorts ungdomsorganisationer på etnisk grund jag kritiserade när jag läste Alexandra Pascalidous bok. Satsningarna har också handlat om subventionerade anställningar, positiv särbehandling och att uppnå mätbara mål såsom representation och sysselsättningsgrad. För att motverka diskriminering har mycket energi ägnats åt att framhäva kulturella element från utlandet som en del i en ny svenskhet. Målet har inte varit att införliva de som kommit hit i det svenska samhället, utan att förändra den svenska självbilden till att omfamna alla kulturella inslag som yttras inom landets gränser.

Resultatet av detta har dock inte blivit en större gemenskap – utan ett splittrat och segregerat samhälle. Känslan av samhörighet bygger nämligen på mer än att bo och leva sida vid sida. Att dela referensramar och traditioner, känna till sociala koder och tala samma språk, inte minst.

Herr talman!

Detta är bakgrunden till Sverigedemokraternas omprioriteringar på området integrationspolitik. Vi satsar på en utökad och breddad samhällsorientering, i syfte att ge samtliga invånare i Sverige samma grundkunskaper i språk och samhällskunskap. Innehållet i samhällsorienteringen är tänkt att motsvara de kunskapsmål som grundskolan har i dessa ämnen. Utöver detta drar vi dock in särskilt riktade satsningar, då det är vår övertygelse att klyftor mellan infödd och invandrad aldrig kan överbryggas genom olik behandling. Tvärtom. Aktiv och formell särbehandling kan aldrig leda till något annat än ökade klyftor.

Herr talman!

Vi har på vårt bord inte bara integrationsfrågorna, utan också strävan efter ett jämställt samhälle och innan jag avslutar vill jag säga några ord även om våra prioriteringar på detta område.

Likt arbetet för att komma tillrätta med klyftor mellan infödd och invandrad svensk är det vår övertygelse att arbetet med att säkra lika villkor för kvinnor och män måste bygga på likabehandling. Vi vänder oss mot all form av könskvotering, och fokuserar på att lösa de problem som drabbar ojämnt snarare än att sträva efter att påverka individuella val. Om män och kvinnor gör olika livsval ser vi inte detta i sig som ett problem – så länge detta inte medför skillnader i livskvalitet, och så länge det är resultatet av just individuella val. Därmed inte sagt att det saknas jämställdhetsproblem. Kvinnodominerade yrken tenderar att ha relativt dåliga arbetsvillkor, pojkar halkar långt efter i skolan och en av fyra kvinnor känner sig otrygg i det offentliga utrymmet, för att nämna några sådana problem.

Då Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik fokuserar på att lösa sakproblem sorterar de flesta av våra åtgärder som jämnar ut livsvillkor mellan män och kvinnor under andra utgiftsområden. Ett sådant exempel är satsningar på bättre arbetsvillkor inom den kvinnodominerade offentliga sektorn. Inom ramen för detta betänkande ryms dock extra stöd till kvinnojourernas viktiga arbete, fler jourer som specialiserats på att motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt extra resurser till nationellt centrum för kvinnofrid.

Avslutningsvis vill jag yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation, nr 1.

Kommentera

  1.  

    |